Applications and solutions

Applications and solutions for OpenText CCM,
StreamServe and Exstream

As a customer of ENIT, you can benefit from a number of in-house developed solutions that provide effective support to your installation of StreamServe / Exstream. For example, real-time monitoring tools that quickly finds, and fixes, costly errors.

We know how our applications and solutions can best be adapted to your needs. What can we help you with?

Application add-ons to StreamServe/Exstream

Archive

Do you need to store your OpenText CCM documents / communications in a simple way – to then be able to search and distribute them when needed?

ENIT has developed a document storage solution which focus on performance, searchability and user experience. The purpose is to be able to quickly find produced documents and easily perform planned activities, such as merging and e-mail distribution. The ENIT Store application is built with Java and HTML5 with the functionality in StreamServe / Exstream as standard. However, it can also be adapted for other applications and use cases.

The most important features of ENIT Store are:

Easy to get started with ENIT Store:

Either via predefined configurations from the existing StreamServe / Exstream environment or manually by specifying document types, metadata and storage information.

ENIT Store comes with a nice and simple web interface with the end user in focus. It also offers advanced features such as GDPR-compliant actions, compression, encryption and role-based authorization.

The storage solution allow searching and viewing of documents to takes place very quickly. The Store client functionality also ensures that the performance for creating documents via StreamServe / Exstream is not affected despite high usage and that all documents are archived. If you are interested in a fast, reliable and user-friendly storage of output data from your CCM platform, contact ENIT. We give you all the information about implementation, pricing and possible delivery models.

Integration

ENIT Flowbuilder enables easy integration between application, APIs and services. It handles process flows with a browser based editor. ENIT Flowbuilder is fully integrated with StreamServe/Exstream solution for document generation but can also act as a cheaper replacement for the majority of integrations, conversions and document generations.

The application package provides a modern editor with a visual user interface used to connect flows using the wide range of nodes in a palette. The finished solution is deployed to its runtime ina single-click. ENIT Flowbuilder will run On premise, In private cloud or In public cloud.

JavaScript functions can easily be created to add enhanced functionality.

Main functionality

ENIT Flowbuilder makes it easy to integrate application and transform data/files between different formats. The created solutions are easy to maintain and extend.

Integration

Formats

Connectors

Application add-ons till StreamServe/Exstream

Produceras och levereras alla dokument korrekt? Har kunden tagit emot den information du önskar kommunicera – och kan du verifiera om en kund faktiskt tagit emot fakturan och genom vilket media den levererades?

För att hjälpa dig att spåra din utgående kundinformation har ENIT utvecklat ett gränssnitt som gör det enkelt att spåra dokumentresan från källsystemet till dess slutdestination. ENIT Tracking-applikationen är byggd med Java och HTML5 och använder som standard funktionaliteten i StreamServe / Exstream men kan också anpassas för andra applikationer och användningsområden.

Huvuddragen i dokumentspårningen är:

Behöver du få en bättre förståelse för hur dina dokument skapas, och vara säker på att du levererar dokumenten till sin slutdestination, kommer Document Tracking-applikationen göra det enkelt för dig.

Kontakta ENIT för mer information om implementation, prissättning och möjliga leveransmodeller.

Behöver du lagra dina OpenText CCM dokument/kommunikation på ett enkelt sätt – för att sedan kunna söka och distribuera dem vid behov?

ENIT har utvecklat en dokumentlagringslösning med fokus på prestanda, sökbarhet och användarupplevelse. Syftet är att snabbt kunna hitta producerade dokument och enkelt utföra planerade aktivitete, som sammanslagning och e-postdistribution. ENIT Store-applikationen är byggd med Java och HTML5 med funktionaliteten i StreamServe / Exstream som standard. Dock kan den också anpassas för andra applikationer och användningsområden.

De viktigaste funktionerna i Store är:

Enkelt att komma igång med Store:

Antingen via fördefinierade konfigurationer från befintlig StreamServe / Exstream-miljö eller manuellt genom att specificera dokumenttyper, metadata och lagringsinformation.

ENIT Store levereras med ett trevligt och enkelt webbgränssnitt med slutanvändaren i fokus. Den erbjuder även avancerade funktioner som GDPR-kompatibla åtgärder, komprimering, kryptering och rollbaserad auktorisering.

Lagringen gör att sökning och visning av dokument sker mycket snabbt. Klientfunktionaliteten säkerställer också att prestandan för skapande av dokument via StreamServe / Exstream inte påverkas trots hög kapacitet och att samtliga dokument arkiveras. Är du intresserad av en snabb, pålitlig och användarvänlig lagring av utdata från din CCM-plattform, kontakta ENIT. Vi ger dig all information om implementering, prissättning och möjliga leveransmodeller.

Applikation med felrapport som verifierar att alla StreamServe-dokument (v5.6.1 och senare) fungerar bra och rapporterar eventuella fel som kan uppstå under produktionen av dokumenten. Rapporteringen sker över tidsbestämda intervall (t.ex. var 5:e minut).

Huvudinnehåll i ENIT Notifications:

Exempel på prenumerationsaviseringar:

Modul för integration från StreamServe / Exstream till Kivra.

Skickar du fortfarande din kundinformation via vanlig post? Är dina konkurrenter mer avancerade i sin kundkommunikation? Genom integration till en digital postlåda förbättrar du drastiskt dina kommunikationsmetoder. ENIT har därför utvecklat en modul som ger din CCM-lösning, som StreamServe / Exstream, en output-metod som gör det möjligt att kommunicera via Kivra.

Genom att ansluta din CCM-lösning till Kivra sänker du dina kostnader och ökar din kontroll. Du förbättrar samtidigt kundupplevelsen genom att anpassa din kommunikation och använda digitala leveransmetoder där du kan driva trafik till ditt företags webbplats.

Finns det andra digitala brevlådor som du behöver ansluta till? Tveka inte att kontakta oss på ENIT! Med ledande expertis inom CCM-branschen löser vi detta för dig.

Genom att aktivera Swish QR-koden på dina kundfakturor förbättrar du användarupplevelsen för din kund och möjliggör samtidigt pålitliga betalningsmetoder för snabbare intäkter.

ENIT har därför utvecklat en CCM-applikation för StreamServe / Exstream som gör det möjligt att lägga till Swish QR-koden i din dokumentlayout. En Swish-plug-in som både ger kunden enklare betalning samt erbjuder ett effektivt betalflöde med snabba konverteringar.

För mer information om implementering, prissättning och möjliga leveransmodeller kontakta ENIT.

Har du full kontroll över alla skickade e-postmeddelanden? Vet du om de har levererats, om de har öppnats och lästs? Om inte kan du få hjälp via applikationen ENIT Advanced e-mail connectivity.

ENIT har utvecklat en koppling för StreamServe / Exstream som ger full kontroll över alla skickade e-postmeddelanden tillsammans med avvisningshantering samt läskvitton. Den låter dig spåra all utgående korrespondens genom din CCM-lösning med kompletta spårningsfunktioner och med bättre kontroll över korrespondensen som resultat.

Anslutningen är utvecklad med hjälp av Sparkpost API.

Use Sparkpost with ENIT connectors for StreamServe/Exstream

Skriver du fortfarande ut all utgående kommunikation inhouse? Vad händer med de skapade dokument som färdigställs i StreamServe / Exstream? Slösar du tid och pengar på att leta efter försvunna fakturor?

ENIT Print ger dig bättre kontroll över skapad kommunikation samtidigt som den sänker dina kostnader. Alla dokument som skickas via ENIT Print har unika ID och rapporteras tillbaka till ditt system, vilket säkerställer överblick och garanti att allt som skapas når rätt mottagare.

ENIT print partner Parajett
Vi kompletterar din OpenText StreamServe/Exstream-lösning med e-fakturering. Vi automatiserar fakturaprocessen genom utveckling, installation och konfiguration.

Fördelar med e-Faktura:

Ett enkelt och effektivt sätt att nå ut till kunder är via SMS. ENIT har utvecklat en connector som underlättar integration och kommunikation via SMS genom färdigbestämda API.

Surveillance

Are all documents produced and delivered in a correct manner? Have the customer received all information we are trying to communicate to them? How can we verify if a customer actually has received our invoice, and through what media was it delivered?

To help you track your outgoing customer information ENIT has developed an interface which makes it easy to track the document journey from the source system to its final destination. The ENIT Tracking application is built with Java and HTML5 and utilize the functionality in StreamServe/Exstream by default but can also be adapted for other applications and usages.

Main features of ENIT Tracking are:

If you feel that you need a better understanding of your document process and be sure that you are delivering the documents to its final destination, the Document Tracking application will get you there fast.

Please contact ENIT for further information on implementation, pricing and possible delivery models.

Our Error Report verifies that all StreamServe (v5.6.1 and later) document jobs go well and reports on any error(s) that might occur during the production of the document over timed intervals (such as in 5-minute increments).

Main content in ENIT Notifications:

Subscription Notifications example:

Delivery channels

Are you still sending all your customer information via snail mail? Are your competitors more advanced in their customer communication? Implement connection to a digital mailbox like Kivra to enhance your communication methods.

By connecting your CCM solution to Kivra you will lower your cost and increase your control, at the same time as you enhance the customer experience by personalizing your communications and use digital delivery methods where you can drive more traffic to your company website.

ENIT has developed a module that give your CCM solution, like StreamServe/Exstream, a new output method to enable sending your communications to Kivra. Are there other digital mailboxes which you need to connect to don’t hesitate to reach out to ENIT! With leading expertise in the CCM industry we can promise you we will engage in a fast manner to solve your problems!

Do you want to enhance the user experience for you customer? And in the same time enable fast and reliable payment methods for faster revenue? Enable the Swish QR code on your customer invoices.

ENIT has developed a module that will allow the Swish QR code to be added to your document layout in an easy way, using a CCM application like StreamServe/Exstream.

For more information on implementation, pricing and possible delivery models contact ENIT.

Do you have full control over all sent emails? Do you know if they have been delivered, if they have been opened and read? If not, you can get help via the ENIT Advanced e-mail connectivity application.

ENIT has developed a connection for StreamServe / Exstream that gives full control over all sent e-mails together with rejection management and read receipts. It allows you to track all outgoing correspondence through your CCM solution with complete tracking features and with better control over the correspondence as a result.

The connection is developed using the Sparkpost API.

Use Sparkpost with ENIT connectors for StreamServe/Exstream

Do you still print all outbound communications in-house? What happens to the created documents that are producedin StreamServe / Exstream? Are you wasting time and money looking for lost invoices?

ENIT Print gives you better control over your created communications while reducing your costs. All documents sent via ENIT Print have unique IDs and are reported back to your system, which give you an overview and a guarantee that everything produced reaches the correct recipient.

ENIT print partner Parajett
We complement your OpenText StreamServe / Exstream solution with e-invoicing. We automate the invoicing process through development, installation and configuration.

Fördelar med e-Faktura:

An easy and effective way to reachcustomers is via SMS. ENIT has developed a connector that facilitates integration and communication via SMS through pre-determined APIs.

Ready to see what we can do for you?

Today it’s all about customer experiences. Our experts and solutions maximize your investment in OpenText CCM solution and infrastructure

Email us!